• Banepa-8, Kavre
  • 011-660032
  • corporate@gharelulaghubitta.com
  • Check Mail

लघु बिमा सेवा

यस सेवा अन्तर्गत बचतकर्ता तथा ऋणी सदस्य दुवै सामेल हुन सक्नेछन । ऋणी सदस्यले आफुले लिएको कर्जा रकमको सुरक्षण गराउन सक्नेछन । यस बापत कर्जा रकमको केही प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्नेछ । सुरक्षण अबधि भित्र कर्जा लिने सदस्यको मृत्यु भएमा बाँकि कर्जा (साँवा र व्याज समेत ) मिनाहा गरिनेछ साथै काज किरिया खर्च बापत एकमुष्ठ रकम रु. १०,०००/– मात्र र सदस्यको श्रीमानको मृत्यु भएमा रु.५०००/– मात्र प्रदान गरिनेछ ।